תקנון החוג

תקנון החוג הישראלי לכלבים זעירים

עמותה רשומה מס 580015667

1. שם העמותה הוא "החוג הישראלי לכלבים זעירים" ובאנגלית – The Israeli toy breeds club.
סמל החוג יהיה:

2. מען החוג יהיה מענו של יו"ר החוג.

3 . החוג חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות (הי"ל).

4 . מטרות החוג הן:

א. לטפח ולעודד גידול מכוון של כלבים מהגזעים הבאים:
בולוני, בישון פריזה, האוואנס, כלב מלטזי, קוטון דה טוליאר, אריה צ'ין זעיר, גריפון בלגי, גריפון בריסלי, ברבסון זעיר, סיני מצויץ, טרייר טיבטי, להאסה אפסו, ספניאל טיבטי, שי-צו, צ'יוואווה (ארוך וקצר שיער) קבלייר קינג צ'ארלס, קינג צ'ארלס ספניאל, צ'ין יפני, פקינז, פפיליון, ספניאלים אירופאים זעירים, קרומפורלנדר, בוסטון טרייר, פאג, בולדוג צרפתי, טוי רוסי, פומרניין.
ב. לארגן כל פעילות הקשורה לכלבים מהגזעים הנ"ל.
ג. לקדם הפצת ידע בנוגע לכלבנות בכלל ובנוגע לכלבים מהגזעים הנ"ל.
ד. לייעץ למגדלי הכלבים בכל הנוגע לבחירת טיפוס ומוצא כלבי הגידול.
ה. לפעול לקידום החזקת כלבים אחראית, ולפעול למניעת התעללות בבעלי חיים בכלל ובכלבים בפרט.
ו. לעשות את כל הקשור במטרות הנ"ל ואת כל הפעולות הנחוצות לשם קידומן.

5. כל נרשם חדש לחוג, יתקבל כחבר רק לאחר שוועד החוג אישר את בקשתו.

6. חברות בחוג תיפסק רק בעקבות אחד או אחדים מהמקרים כדלקמן:

א. במותו של חבר.
ב. בהוצאתו מהחוג בתנאים המפורטים בסעיף 7 דלקמן.
ג. בצאתו מהחוג על ידי מתן הודעה בכתב לחוג.

7. החוג זכאי להוציא חבר חוג באחד מהמקרים הבאים:

א. אם החבר עשה מעשה הנוגד את מטרות החוג.
ב. אם החבר מחבל בשלמות החוג או מפריע לאווירתו החברית הטובה.
ג. אם החבר עשה מעשי הונאה בקשר לרישום בספר הגידול הישראלי, בקשר למכירת כלבים, למילוי טפסי הרשמה לתצוגות, לתחרויות ולתעודות יוחסין.
ד. אם החבר מכר כלבים ללא תעודות יוחסין או הרביע כלב/ה בניגוד להוראות תקנוני הגידול.
ה. אם החבר עבר ביודעין על תקנון הגידול או תקנון החוג.

8. החלטה על הוצאת חבר מהחוג נתונה אך ורק בידי האסיפה הכללית של החוג. לפני הדיון בפני האסיפה הכללית חייב החוג לתת לחבר העומד בפני הוצאה את האפשרות להסביר עצמו בכתב או בע"פ.

9. לכל חבר שמלאו לפחות שבעה ימים לחברותו בחוג זכות הצבעה באסיפה הכללית של החוג.

10. מוסדות החוג הם:

א. האסיפה הכללית (הרגילה והיוצאת מן הכלל)
ב. הוועד
ג. ועדת ביקורת
ד. מבלי לפגוע באמור, יהיה ועד החוג רשאי למנות ועדות משנה ולהאציל מסמכויותיו לחברי החוג.

11. המוסד העליון של החוג היא האסיפה הכללית. על פי החלטתה והנחיותיה תנוהלנה כל פעולות החוג.

12. האסיפה הכללית הרגילה של החוג תתקיים אחת לשנה, לא יאוחר מ- 30 ביוני של אותה שנה, ואלו יהיו סמכויותיה:

א. לשמוע את דו"ח ועד החוג, כולל דו"ח כספי ומאזן ודו"ח ועדת ביקורת, ולאשרם בשלמותם או בחלקם.
ב. לבחור בוועד החוג ובחברי ועדת ביקורת.

13. כל נושא אחר ידון בפני אסיפה כללית יוצאת מן הכלל. כל חבר בחוג רשאי להגיש הצעות לסדר יום באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל וזאת עד 14 יום לפני מועד כינוסה.

14. הודעה על אסיפה כללית, בין רגילה ובין יוצאת מן הכלל תימסר לכל חבר שלושים יום מראש לפחות, לפני תאריך כינוסה ע"י הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת האחרונה שמסר החבר. עשרה ימים לפני מועד האסיפה תשלח לחברים הודעה על סדר היום ועל מקום התכנסותה.

15. כל חברי החוג רשאים להשתתף באסיפה הכללית אך רק חברי חוג שהסדירו תשלום דמי החבר יהיו בעלי זכות הצבעה.

16. אפשר לפתוח בדיון באסיפות הכלליות למיניהן אם נכחו בהן חמישית ממספר חברי החוג. היה ולא נכחו חמישית מחברי החוג, תדחה האסיפה בשבוע ותתקיים בכל מספר חברים.

17. כל החלטה באסיפה הכללית של החוג תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות רגיל מכלל הנוכחים באסיפה והזכאים להצביע.

18. ההצבעות לבחירת בעלי התפקידים בחוג והפסקת חברותו של חבר יהיו חשאיות. בהעדר החלטה אחרת של האסיפה הכללית עצמה, יתקיימו כל שאר ההצבעות באופן גלוי. האסיפה הכללית רשאית להחליט בתחילתה על הצבעה חשאית.

19. חבר שנבצר ממנו להגיע לאסיפה הכללית לא יוכל להצביע, בין בעצמו ובין באמצעות מיופה כח. זכות ההצבעה היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

20. מספר חברי הועד יהיה לא פחות מחמישה. הועד יכלול יו"ר, גזבר מזכיר ושני חברי ועד נוספים שייבחרו באסיפה הכללית.

21. הועד ימנה את מרכזי הגזע, בהתאם לדרישות תקנון הגידול של ההי"ל. ניתן יהיה למנות יותר ממרכז גזע אחד לכל גזע, והועד ישאף למנות ככל הניתן את כל החברים שירצו בכך ויעמדו בדרישות לתפקיד.

22. מרכז הגזע לא יהיה רשאי בשום דרך שהיא לקבל כספים עבור מילוי תפקידו מחברי החוג או מבעלי הכלבים.

23. חברי הועד יבחרו באסיפה הכללית הרגילה של החוג בשנה אי זוגית, ויכהנו בתפקידם במשך שנתיים עד לאסיפה הרגילה של החוג בשנה האי זוגית הבאה, תקופת כהונת הועד הנוכחי תחשב לפי יום החלטת בית הדין 24.1.2017.

24. הועד יתכנס לפי ראות עיניו ובהתאם לצרכי החוג.

א. יושב הראש ינהל וישגיח על פעילותו הכללית של החוג. יכין את הדו"ח השנתי לאסיפה הכללית, ינהל את ישיבות הועד והאסיפות הכלליות והוא או מי מטעמו ייצגו את החוג כלפי גורמי חוץ.
ב. המזכיר יעזור ליו"ר בביצוע תפקידיו, ידאג לניהול פרוטוקולים של ישיבות הועד והאסיפות הכלליות וכן את התכתבות החוג.
ג. הגזבר ידאג לגבות את דמי החבר במועדם, יבצע תשלומים, ינהל את קופת החוג, ימסור לאסיפה הכללית דו"ח על מצב הקופה, יערוך מאזן ויכין בהתייעצות עם שאר חברי הועד הצעת תקציב.

25. ההחלטות בישיבת הועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל, ליו"ר הועד לא יהיה קול נוסף או מכריע.

26. זכות החתימה בשם החוג תהיה לאנשים ובתנאים כפי שיוחלט על ידי הועד מפעם לפעם. עד אשר יוחלט אחרת, חתימתם של הגזבר ואחד מחברי הועד בתוספת חותמת החוג יחייבו את חשבון הבנק של החוג. הוצאה בסכום של 5,000 (חמשת אלפים ש"ח) ומעלה תחייב את אישור הוועד.

27. ועדת ביקורת תהיה מורכבת משני חברים לפחות ומתפקידה יהיה לבדוק את מצב הקופה הדוחות הכספיים והמאזן לשנה השוטפת ולדווח לאסיפה הכללית.

28. חבר בחוג שיראה עצמו נפגע ע"י מוסד ממוסדות החעמותה רשאי לפנות לבית הדין של ההי"ל על מנת שזה ידון ויחליט בעניינו.

29. ככל שאין קביעה אחרת בתקנון זה, יחולו על החוג הוראות התקנון המצוי המפורט בתוספת לחוק העמותות.

30. עמותה אינה רשאית לבצע חלוקת רווחים לחבריה, במישרין או בעקיפין, לרבות למייסד העמותה, וכל חלוקת רווחים שבוצעה על ידה תיחשב לענין פרק זה כחלוקה אסורה.

31. פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת או לחברה לתועלת הציבור אחרת הרשומה אצל רשם ההקדשות כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999 בעלת מטרות דומות.

הירשם לקבלת עדכונים

רשימת הגזעים בחוג